Artikel 1: Defnities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
A. Opdrachtnemer: degene die de opdracht aanneemt, handelende onder de naam  RUISLOOS.
B. Opdrachtgever bedrijf: de klant van Opdrachtnemer, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een rechtspersoon, die deze overeenkomst sluit met opdrachtnemer;
C. Opdrachtgever consument: de klant van Opdrachtnemer, zijnde iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deze overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.
D. Opdrachtgevers: zowel de Opdrachtgever bedrijf als de Opdrachtgever consument, zoals genoemd onder b en c van dit artikel, tezamen bedoeld. “Opdrachtgevers” is in deze algemene voorwaarden de verzamelnaam voor de Opdrachtgever consument en de Opdrachtgever bedrijf.
E. Apparatuur: de licht- en geluidsapparatuur en overige apparatuur als zijnde silent disco sets aangeboden voor verhuur en te bestellen door Opdrachtgevers via de website van Opdrachtnemer: www.ruisloosevents.com

F. Huurovereenkomst/de overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers van huur/verhuur van apparatuur. Er kan een overeenkomst bestaan tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever consument, de particuliere klant, maar ook een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bedrijf, de zakelijke klant.
G. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s) welke een overeenkomst sluiten met elkaar.

 

Artikel 2: Identiteit opdrachtnemer
RUISLOOS by HIP-SHOW

T:  +31 (0)6-30236146

E: info@hip-show.nl

Gevestigd in  Bergen op Zoom

KVK  85824291

BTW  NL004153368B69

 

Artikel 3: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle financiële transacties met betrekking tot huur, verhuur en aangeboden diensten van RUISLOOS verder te noemen “verhuurder”.

 

Artikel 4: Overeenkomst en annulering
Een bevestigde huurovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de verhuurder na het voldoen van een betaling door huurder, ofwel door instemming met huurovereenkomst door de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering, aan een opdracht tot verhuur. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de overeenkomst. Bij annulering van de overeenkomst (of producten hieruit) binnen 24 uur van de ingang van de huurperiode zal 50% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Betaling en kosten

1. Opdrachtgevers dienen de betaling te voldoen conform de betalingswijze die zij zelf kiezen in het bestelproces en die aldus tussen partijen wordt overeengekomen. Opdrachtnemer biedt verschillende mogelijkheden aan tot betaling, zowel vooraf als achteraf. Zodra de overeengekomen betaaltermijn verstrijkt, ontvangen Opdrachtgevers een betalingsherinnering om alsnog binnen [1-3] dagen te betalen en verkeren zij zonder dat een ingebrekestelling per se noodzakelijk is, in verzuim. Opdrachtgever consument is vanaf de vervaldatum over het verschuldigde de alsdan geldende wettelijke rente verschuldigd. Voor Opdrachtgever bedrijf geldt een rente van naar rato van 2% per maand tot de voldoening tenzij de dan geldende wettelijke handelsrente hoger ligt. Opdrachtgevers kunnen nimmer enig recht op verrekening of opschorting jegens Opdrachtnemer hanteren tenzij de wet anders bepaalt-. 

 

2. Bij opnieuw uitblijven van betaling door Opdrachtgevers na de in de betalingsherinnering genoemde termijn van [1-3] dagen, zoals onder lid 1 gesteld, volgt een aanmaning aan opdrachtgevers met een termijn van [1-2] dagen om alsnog de openstaande vordering te voldoen, voordat deze openstaande vordering uit handen wordt gegeven aan een deurwaarders en/of incassobureau. In geval Opdrachtgevers in verzuim zijn met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgevers in rekening gebrachte bedragen, dan zijn Opdrachtgevers aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) Voor een overeenkomst met de Opdrachtgever bedrijf geldt dat Opdrachtnemer aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lig 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur (welke vordering tot een maximum van 25.000 euro mag reiken). Voor alle vorderingen boven de 25.000 euro gelden de wettelijke regels met betrekking tot de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende Besluit. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 

b) Voor een overeenkomst met de Opdrachtgever consument geldt dat Opdrachtnemer aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.


3. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 


4. Ook indien Opdrachtnemer conservatoire maatregelen neemt, is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgevers.

 

5. In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgevers is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgevers de (betalings)verplichtingen volledig zijn nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

6. Opdrachtgevers hebben niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden (en voor Opdrachtgever consument ook –voor zover in de wet-) voorzien. Opdrachtnemer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Opdrachtgevers hebben te vorderen, te verrekenen.

 

7. Indien in de financieĢˆle positie van Opdrachtgevers na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst/ te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgevers zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht (+ kosten van herroeping)
Huurder mag de huurovereenkomst binnen 14 dagen na reserveerbevestiging zonder opgave van reden ontbinden, mits door verhuurder niet nog overgegaan is tot levering en tenzij de termijn van herroeping conflicteert met de in artikel 4 genoemde annuleringsvoorwaarden. Bij overeenkomsten waarbij datum van opdrachtbevestiging en datum van huur minder dan 14 dagen uit elkaar liggen, dient huurder af te zien van zijn/haar herroepingsrecht en akkoord te gaan met van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden. Verhuurder zal huurder hiertoe schriftelijk verzoeken na opdrachtbevestiging. Indien de termijn van herroeping niet conflicteert met de in artikel 4 genoemde annuleringsvoorwaarden, en huurder een bedrag heeft betaald, zal verhuurder dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid huurder
Huurder is gedurende de huurperiode volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade, al dan niet het niet retour kunnen brengen van het gehuurde materiaal. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan verhuurder wordt teruggegeven, alsook het schadeloos stellen door huurderving. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van gehuurde materialen dient na ontdekking aan verhuurder te worden meegedeeld. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen schadeclaims van derden in verband met het gebruik van gehuurde materialen.

Artikel 8: Levering en uitvoering
Huurder heeft het recht om de gehuurde materialen bij of tijdens de feitelijke levering zelf te controleren en/of te laten onderzoeken. Indien gebreken worden vastgesteld zal verhuurder zich inspannen om waar van toepassing vervangende artikelen beschikbaar te stellen. Wanneer huurder inspectie achterwege laat of gehuurde materialen na controle zonder op- en/of aanmerkingen in gebruik neemt, wordt verondersteld dat gehuurde materialen in overeenstemming met de overeenkomst in goede en onbeschadigde staat zijn geleverd. Huurder zal zorgdragen voor gehuurde materialen, en deze beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Huurder wordt verboden gehuurde materialen door te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden dan wel te demonteren of repareren.

 

Artikel 9: Klachten
1. Opdrachtnemer verlangt van Opdrachtgevers dat deze klachten ten aanzien van apparatuur, op dezelfde dag c.q. binnen 24 uur nadat deze aan hen onder ogen zijn gekomen, schriftelijk per e-mail worden gemeld. Indien geen klachten worden geuit, geldt tussen beide partijen dat de apparatuur in perfecte staat verkeert en onbeschadigd is, behoudens waar het gaat om elementen die door Opdrachtgevers na zorgvuldig onderzoek niet hadden kunnen worden ontdekt. Voorts dienen Opdrachtgevers de apparatuur op de dag dat deze wordt bezorgd, op de in de artikel 7 benoemde elementen te keuren en, indien hij een klacht wil uiten, dat uiterlijk daags nadien te doen. Voor beide gevallen geldt dat Opdrachtgevers de aflever bon tekenen ter akkoord. Bij niet ondertekening, kunnen Opdrachtgevers niet achteraf beroep doen op gebreken en/of onvolledigheid van het bestelde.

2. Indien Opdrachtnemer de melding van Opdrachtgevers gegrond acht, zal Opdrachtnemer uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat Opdrachtgevers recht kunnen doen gelden op enige vergoeding van schade.